மருத்துவம்

மருந்து யந்திரம் செய்வதற்கான வழி முறைகள்

மருந்து யந்திரம் செய்வதற்கான வழி முறைகள்

மருந்து யந்திரம் பல வகைப்படும். மருந்து யந்திரம் செய்வதற்கான வழி முறைகள் மற்றும் மருந்து கருவி விளக்கங்கள். மருந்து செய்ய பயன் படும் கருவிகள் விளக்கம்.

மேலும்
இலேகியம் செய்யும் முறை - கியாழம், சூரணம், மணப்பாகு

இலேகியம் செய்யும் முறை - கியாழம், சூரணம், மணப்பாகு

தமிழ் மருந்திற்காக இலேகியம் செய்யும் முறை மற்றும் கியாழம், சூரணம், மணப்பாகு ஆகியவற்றை எந்த பக்குவத்தில் எவ்வாறு செய்வது குறித்து இங்கே தெளிவு பெறலாம்.

மேலும்
மருந்து செய்யும் முறை - தமிழ் மருந்து செய்யும் முறை

மருந்து செய்யும் முறை - தமிழ் மருந்து செய்யும் முறை

தமிழ் மருந்து செய்யும் முறை. தமிழ் மருந்துகளை செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய சில அடிப்படையான விதிகளையும், செய் பாகங்களையும் கூறப்படும்.

மேலும்
தமிழ் மருந்துகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன?

தமிழ் மருந்துகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன?

தமிழ் மருந்துகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன என்பது குறித்து தனித் தனியாக அவற்றிற்கு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது.

மேலும்
தமிழ் மருந்து வகைகள் - மருந்துகளின்ஆயுள் அளவு

தமிழ் மருந்து வகைகள் - மருந்துகளின்ஆயுள் அளவு

தமிழ் மருந்து வகைகள் - உள் மருந்து, வெளி மருந்து என இரு வகைப்படும். சில மருந்துகள் சில நாட்களுக்கு பிறகு கெட்டு விடுகிறது, பார்வைக்கு நன்றாக இருப்பினும்,

மேலும்