மருந்து யந்திரம் செய்வதற்கான வழி முறைகள்

மருந்து யந்திரம் செய்வதற்கான வழி முறைகள்

மருந்து யந்திரம் பல வகைப்படும். மருந்து யந்திரம் செய்வதற்கான வழி முறைகள் மற்றும் மருந்து கருவி விளக்கங்கள். மருந்து செய்ய பயன் படும் கருவிகள் விளக்கம்..

இலேகியம் செய்யும் முறை - கியாழம், சூரணம், மணப்பாகு

இலேகியம் செய்யும் முறை - கியாழம், சூரணம், மணப்பாகு

தமிழ் மருந்திற்காக இலேகியம் செய்யும் முறை மற்றும் கியாழம், சூரணம், மணப்பாகு ஆகியவற்றை எந்த பக்குவத்தில் எவ்வாறு செய்வது குறித்து இங்கே தெளிவு பெறலாம்..

மருந்து செய்யும் முறை - தமிழ் மருந்து செய்யும் முறை

மருந்து செய்யும் முறை - தமிழ் மருந்து செய்யும் முறை

தமிழ் மருந்து செய்யும் முறை. தமிழ் மருந்துகளை செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய சில அடிப்படையான விதிகளையும், செய் பாகங்களையும் கூறப்படும்..

தமிழ் மருந்துகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன?

தமிழ் மருந்துகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன?

தமிழ் மருந்துகள் ஒவ்வொன்றும் என்ன என்பது குறித்து தனித் தனியாக அவற்றிற்கு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது..

தமிழ் மருந்து வகைகள் - மருந்துகளின்ஆயுள் அளவு

தமிழ் மருந்து வகைகள் - மருந்துகளின்ஆயுள் அளவு

தமிழ் மருந்து வகைகள் - உள் மருந்து, வெளி மருந்து என இரு வகைப்படும். சில மருந்துகள் சில நாட்களுக்கு பிறகு கெட்டு விடுகிறது, பார்வைக்கு நன்றாக இருப்பினும்,.

நாடி பார்க்கும் முறை - நாடி பிடித்து பார்ப்பது எவ்வாறு?

நாடி பார்க்கும் முறை - நாடி பிடித்து பார்ப்பது எவ்வாறு?

நோய் கண்டறிவதில் முதலாவதாக வருவது நாடி பார்க்கும் முறை. பதிவை படித்துவிட்டு உடனடியாக செயலில் இறங்கி பெரிய மருத்துவர் ஆகி விடலாம் என்று என்னினால் அது தவறு..

நோயாளியின் இலக்கணம் - வைத்தியரைக் குருவாக யெண்ணி

நோயாளியின் இலக்கணம் - வைத்தியரைக் குருவாக யெண்ணி

நோயாளியின் இலக்கணம் - நோயாளியானவன் உண்மையை பேசுபவனாகவும், வைத்தியரைக் குருவாக யெண்ணி, அவர் மீது அவர் கொடுக்கும் மருந்தின் மீது நம்பிக்கையும்.

மருத்துவனின் இலக்கணம் - கடவுளால் படைக்கப்பட்ட

மருத்துவனின் இலக்கணம் - கடவுளால் படைக்கப்பட்ட

மருத்துவனின் இலக்கணம் - கடவுளால் படைக்கப்பட்ட மனிதன் இவ்வுலகின்கண் தர்மம், அதர்மம், காமம், மோஷம் என்ற நான்கு புருஷார்த்தங்களை அடைந்து உயிர் வாழ்வதாகும்.

நோய்க்குக் காரணமாய முக் குற்றங்களின் இலக்கணம் அறிதல்

நோய்க்குக் காரணமாய முக் குற்றங்களின் இலக்கணம் அறிதல்

திருவள்ளுவரும்," மிகினுங் குறையினு நோய்செய்யு நூலோர்வளி முதலா வெண்ணிய மூன்று" எனக் கூறியுள்ளார். ஆகவே நோய்க்குக் காரணமாய முக் குற்றங்களின் இலக்கணம்.

தமிழ் மருத்துவ பொது இலக்கணம் முன்னுரை

தமிழ் மருத்துவ பொது இலக்கணம் முன்னுரை

சுவரை வைத்துக் கொண்டு தான் சித்திரம் வரைய வேண்டுமென்பது போல, மனிதன் தன் உடல் நன் நிலையில் உள்ள வரையில் தான் எதையுஞ் சாதிக்க முடியும்..

Hosur Real Estate

Hosur Real Estate

Hosur Jobs & Placements

Hosur Jobs and placements

Hosur Industry Directory

Hosur Business Directory, Industry Directory