செயற்கை உயிரி

செயற்கை உயிரியால் செய்யப்பட்ட இரட்டை மையம் கொண்ட கணினி

CRISPR-Cas9 அடிப்படையிலான செயலாக்கம் (processor) கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட செயற்கை உயிரி -யால் செய்யப்பட்ட இரட்டை மையம் (dual core) கொண்ட கணினி ஒன்றை மனித அணுக்களுடன் ஒருங்கினைத்துள்ளனர். மரபு வெளிபாடு திறனை மரபு நிலை-மாற்றி மூலம் கட்டுப்படுத்துவதே செயற்கை உயிரியலின் அடிப்படை நோக்கமாக இருந்து...

செயலிகள்

2019-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த இசை பாய்வு செயலி

இசை பாய்வு செயலி என்பது, நாம் எந்த பாடலையும் பதிவிறக்கம் செய்யாமல், இணைய வசதி மூலம் வழங்கிகளில் இருந்து நேரடியாக இசை பாய்வு செய்ய வழிவகுப்பதாகும். முன்பெல்லாம், நாம் திறன் பேசிகளில், பாடல்களை பதிவிறக்கம்...

நலம்