மின்-அஞ்சல் உறுதிப்படுத்த

தாங்கள் முதலில் ஒரு பயனராக பதிவு செய்து பின்பு மின் அஞ்சலை உறுதிப்படுத்த முயலவும்