தரவுக் கொள்கை

ஓசூர் ஆன்லைனின் தரவுக் கொள்கை விளக்கம், ஓசூர் ஆன்லை தளம் மூலம், அதை மேலான்மை புரியும் நாங்கள் அந்த தளத்தை பயன்படுத்தும் தங்களை போன்ற பயனாளர்களை குறித்த எத்தகைய தனி பயனர் தகவலகளை திரட்டுகிறோம் என்பதற்கான விளக்கம்.

This Privacy Policy applies to all domains and sub-domains of hosuronline.com or in technical terms:  *.hosuronline.com

ஓசூர் ஆன்லைனின் தரவுக் கொள்கை விளக்கம்: ஓசூர் ஆன்லைன் தளம் மூலம், அதை மேலான்மை புரியும் நாங்கள் அந்த தளத்தை பயன்படுத்தும் தங்களை போன்ற பயனாளர்களை குறித்த எத்தகைய தனி பயனர் தகவலகளை திரட்டுகிறோம் என்பதற்கான விளக்கம்.

Privacy Policy of HosurOnline, Hosur, Tamil Nadu for usage of

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their ‘Personally Identifiable Information’ (PII) is being used online. PII, as described in World wide general privacy laws and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

Software

Time to time, our website developers / software engineers, keep on modifying and implement cookies and tracking so as to enhance the usability of the site.

Servers

Our database and program servers are located in Bangalore, India, while CDN is located in different parts of the world.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, mailing address, phone number or other details to help you with your experience.

We track our website usage using different tools using different methods and sources. Primarily we track our website usage, using Piwik, Google Analytics and Microsoft tools. Using these tools we capture, store and analyse IP address, Browser, OS, Device, Screen size, Sessions, Referrer, record cursor movements, record page scrolls and more.

When do we collect information?

We start collecting website usage information from you when you start browsing the website/s and ‘Personally Identifiable Information’ (PII) when you perform registration or place an order or fill out a form or enter information on our site or provide us with feedback on our products or services 

How do we use your information?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

 • To allow us to better service you in responding to your customer service requests.
 • To quickly process your transactions.
 • To ship the products that you order.
 • To communicate further with you for which you have registered.
 • To send periodic emails regarding your order or other products and services.
 • To follow up with them after correspondence (live chat, email or phone inquiries)

How do we protect your information?

We only provide articles and information.   We do not use vulnerability scanning and/or scanning to PCI standards. Instead, we use regular enterprise grade Malware Scanning. Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology. We implement a variety of security measures when a user places an order enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.

We never ask for credit card numbers or intend to store them.  Such sensitive information are collected and might be stored by our payment gateway partners - ccAvenues, Stripe, PayPal, RazorPay and those data are not accessed by us, other than their server response that we receive on successful/failure payment completion.

Do we use ‘cookies’?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site’s or service provider’s systems to recognize your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

We use cookies to:

Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences and tools in the future. We may also use trusted third-party services that track this information on our behalf. You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser settings. Since browser is a little different, look at your browser’s Help Menu to learn the correct way to modify your cookies. If you turn cookies off, It won’t affect the user’s experience .

Third-party disclosure We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information.

Third-party links Occasionally, at our discretion, we may include or offer third-party products or services on our website. These third-party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Google

Google’s advertising requirements can be summed up by Google’s Advertising Principles. They are put in place to provide a positive experience for users. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en.

We use Google AdSense Advertising on our website.

Google, as a third-party vendor, uses cookies to serve ads on our site. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to our users based on previous visits to our site and other sites on the Internet.

Users may opt-out of the use of the DART cookie by visiting the Google Ad and Content Network privacy policy.

We have implemented the following:

 • Google Display Network Impression Reporting
 • Demographics and Interests Reporting We, along with third-party vendors such as Google use first-party cookies (such as the Google Analytics cookies) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) or other third-party identifiers together to compile data regarding user interactions with ad impressions and other ad service functions as they relate to our website.

Opting out:

Users can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Settings page. Alternatively, you can opt out by visiting the Network Advertising Initiative Opt Out page or by using the Google Analytics Opt Out Browser add on.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is the first state law in USA to require commercial websites and online services to post a privacy policy. The law’s reach stretches well beyond California to require any person or company in the United States (and conceivably the world) that operates websites collecting Personally Identifiable Information from California consumers to post a conspicuous privacy policy on its website stating exactly the information being collected and those individuals or companies with whom it is being shared. – See more at: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

According to CalOPPA, we agree to the following: Users can visit our site anonymously. Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after entering our website. Our Privacy Policy link includes the word ‘Privacy’ and can easily be found on the page specified above.

You will be notified of any Privacy Policy changes:

 • On our Privacy Policy Page
 • By emailing us
 • By calling us

How does our site handle Do Not Track signals?

We honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place.

Does our site allow third-party behavioral tracking?

It’s also important to note that we do not allow third-party behavioral tracking COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, United States’ consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children’s privacy and safety online. We do not specifically market to children under the age of 13 years old. Do we let third-parties, including ad networks or plug-ins collect PII from children under 13?

Fair Information Practices

The Fair Information Practices Principles form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have played a significant role in the development of data protection laws around the globe.

Understanding the Fair Information Practice Principles and how they should be implemented is critical to comply with the various privacy laws that protect personal information.

In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:

We will notify the users via in-site notification within 1 business day.

We also agree to the Individual Redress Principle which requires that individuals have the right to legally pursue enforceable rights against data collectors and processors who fail to adhere to the law.

This principle requires not only that individuals have enforceable rights against data users, but also that individuals have recourse to courts or government agencies to investigate and/or prosecute non-compliance by data processors.

CAN SPAM Act

The Fair Information Practices Principles form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have played a significant role in the development of data protection laws around the globe. Understanding the Fair Information Practice Principles and how they should be implemented is critical to comply with the various privacy laws that protect personal information.

In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:

We will notify the users via in-site notification within 1 business day. We also agree to the Individual Redress Principle which requires that individuals have the right to legally pursue enforceable rights against data collectors and processors who fail to adhere to the law.

This principle requires not only that individuals have enforceable rights against data users, but also that individuals have recourse to courts or government agencies to investigate and/or prosecute non-compliance by data processors.

CAN SPAM Act

The CAN-SPAM Act is a law that sets the rules for commercial email, establishes requirements for commercial messages, gives recipients the right to have emails stopped from being sent to them, and spells out tough penalties for violations.

We collect your email address in order to:

Send information, respond to inquiries, and/or other requests or questions       

Process orders and to send information and updates pertaining to orders.

To be in accordance with CANSPAM, we agree to the following:

 • Not use false or misleading subjects or email addresses.
 • Identify the message as an advertisement in some reasonable way.
 • Include the physical address of our business or site headquarters.
 • Monitor third-party email marketing services for compliance, if one is used.
 • Honor opt-out/unsubscribe requests quickly.
 • Allow users to unsubscribe by using the link at the bottom of each email.

If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us at info@hosuronline.com and we will promptly remove you from ALL correspondence.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.

Our homepage on the Internet is located at

 • https://hosuronline.com/

Our office is located at:

HosurOnline
5/382, Dwaraka Nagar Virivaakkam,
Hosur, Tamil Nadu 635109
India


You may contact us by e-mail at info@HosurOnline.Com
You may contact us by phone on +91-97 88 97 11 11

This Privacy policy page was edited on 27th December 2022 09:20 IST